Wat is het?

Binnen Bosland werken de partners ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), stad Lommel, inverde en Sibelco samen aan de realisatie van het Life+ project ‘TOGETHER’.

Blekerheide‘TOGETHER‘ heeft een dubbele betekenis. Enerzijds staat het als acroniem voor TO GET HEath Restored: we zetten in op het herstel van habitats met de nadruk op heide. Daarnaast staat de naam ook voor samenwerking. Samenwerking tussen organisaties, tussen overheden en tussen mensen. Allemaal met het gezamenlijk doel de natuur herstellen, beschermen en in de kijker plaatsen.

Heidehabitats en hun typische soorten zijn de laatste decennia niet alleen in Vlaanderen maar ook in de rest van  Europa sterk achteruitgaan. In het noorden van Lommel bevinden zich in de gebieden Lommelse Sahara/Riebos/Blekerheide nog enkele mooie heiderelicten (zie kaartjes). Deze zijn dan ook opgenomen in het netwerk van Europees beschermde zones ‘Natura 2000’. Via het ‘Natura 2000’ netwerk probeert Europa de toekomst van zijn meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden (habitats) te verzekeren. 

Natuur onder druk

Versnippering door landbouw en naaldbossenOndanks de hoge natuurwaarde van de deelgebieden Riebos, Blekerheide en Sahara zijn er heel wat factoren die het voortbestaan van deze waardevolle natuur bedreigen. Zo wordt het gebied gekenmerkt door een sterke versnippering van habitats en isolatie van populaties. Habitats en deelpopulaties van soorten liggen geïsoleerd tussen homogeen naaldbos en landbouwgebieden. De versnippering en isolatie belemmeren de uitwisseling tussen de habitatplekken en populaties. 
 

Amerikaanse vogelkersIn de bossen komt bovendien de uitheemse Amerikaanse vogelkers in grote getalen voor. Zeker op de arme zandgronden in het projectgebied, vormt deze soort een grote bedreiging voor de natuurlijke soortenrijkdom, stabiliteit en spontane ontwikkeling van de bossen.
 

Grootschalig natuurherstel via Life+

Om tegemoet te komen aan deze bedreigingen en om van dit waardevolle gebied Europese topnatuur te maken dienen zich grootschalige herstelwerken op. Het is uit deze opportuniteit dat het de huidige samenwerken geboren werd. De partners kregen ook de Europese commissie warm gemaakt voor het project die besloot om mee te investeren via het Life+ fonds. In totaal zal er tussen okt 2013 en okt 2017 € 1.447.117 in de natuur geïnvesteerd worden waarvan de helft door  de projectpartners en andere helft door Europa bijgedragen wordt.